Oznámenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Klinker centrum s.r.o,, IČO: 36714607, IČ DPH: SK2022294439 , so sídlom Pri Mlyne 42, Nitra 949 05, ako správca osobných údajov informuje o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sa budeme v našich vzťahoch s vami riadiť vždy týmito zásadami.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prerokovať ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, prípadne podať sťažnosť alebo položiť otázku týkajúcu sa našich elektronických služieb, kontaktujte, prosím nášho zástupcu pre ochranu údajov v spoločnosti Klinker centrum  s.r.o. prostredníctvom mailu klinker@klinker.sk , alebo telefonicky na t.č : 0917 234 234

Sťažnosť môžete podať tiež u svojho miestneho dozorného orgánu: Takýto kompetentný orgán môžete nájsť aj na oficiálnej webovej stránke EU.

Pokiaľ sa neuvádza inak, spoločnosť Klinker centrum  s.r.o. je kontrolórom údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, webových stránok a aplikácií v zmysle tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje.

Kategórie osobných údajov:

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo by mohli identifikovať, fyzickú osobu. 

Pokiaľ sa neuvádza inak, spoločnosť Klinker centrum  s.r.o. je kontrolórom údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, webových stránok a aplikácií v zmysle tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje.

Kategórie osobných údajov:

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo by mohli identifikovať, fyzickú osobu. Je to údaj, ktorý by priamo alebo nepriamo, mohol identifikovať odkazom na nejaký identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu určitej fyzickej osoby. Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame rôznymi spôsobmi prostredníctvom našich bežných obchodných aktivít online aj offline.

Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať a spracovávať, zahŕňajú:

Kontaktné informácie, ktoré nám umožňujú komunikovať s vami, ako napríklad váš titul, meno, názov firmy, pracovné zaradenie, dátum narodenia alebo identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo; meno používateľa, dodacia a fakturačná adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa, faxová adresa, URL, IP adresa a iné adresy, ktoré nám umožňujú posielať vám správy, firemné informácie a informácie o registrácii na našich webových stránkach. Údaje získavané prostredníctvom cookies v Google .

Informácie o našich vzťahoch, ktoré nám pomáhajú uzatvárať obchodné vzťahy s vami, ako napríklad typy výrobkov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, vami uprednostňované kontakty a produkty, jazyky, marketingové preferencie a demografické údaje.

Transakčné informácie o tom, ako s nami komunikujete vrátane nákupov, informácie o kladených otázkach, o zákazníckom účte, o objednávkach a zmluvách, podrobnosti o dodávkach, účtovaní a o finančných dátach, podrobnosti o daniach, o chronologickom prehľade transakcií a korešpondencie a informácie o tom, ako používate a komunikujete s našimi webovými stránkami.

Ak ste registrovaný zákazník a využívate služby, webové stránky a aplikácie spoločnosti Klinker centrum  s.r.o., zhromažďujeme, spracovávame a používame ďalšie dodatočné údaje: prihlasovacie meno a heslo, číslo účtu Klinker centrum  s.r.o., žiadosti o služby a vystavené objednávky, služby/výrobky prezerané alebo vyhľadávané na webovej stránke; registrácie na odber noviniek a propagačných materiálov, nákupný košík a údaje o platbách, udelené súhlasy, autorizácie.

Informácie o bezpečnosti a dodržiavaní predpisov, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť aj naše záujmy, vrátane informácií na účely kontroly konfliktov, s cieľom predchádzania podvodom a na vnútorné overenie, ako aj informácie potrebné na zabezpečenie našich priestorov, ako sú vizuálne záznamy.

Naše  produkty môžu zhromažďovať informácie o systéme a udalostiach súvisiacich s ich nastavením, konfiguráciou a prevádzkou, ako aj nimi zozbierané informácie počas ich bežnej prevádzky. Tieto informácie môžu zahŕňať dáta senzorov, dáta zariadení, dáta o spotrebe energie, o poruchách, o udalostiach a iné interné alebo externé dáta, ako aj dáta o používaní produktu a o jeho účinnosti. Za niektorých okolností môžu byť takéto údaje osobnými údajmi.

Účely spracovania dát:

Splnenie objednávok produktov alebo služieb a súvisiacich činností, ako je dodávka produktov a služieb, zákaznícke služby, správa účtov a fakturácie, podpora a školenia, aktualizácia produktov a upozornenia súvisiace s bezpečnosťou, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s vaším nákupom.

Riadenie našich zmluvných záväzkov a vášho aktuálneho vzťahu s nami vrátane interakcie s vami, analýzy a zlepšovania našich ponúkaných produktov a služieb, informovanie o našich produktoch alebo službách, ako aj špeciálne ponuky a propagačné akcie.

Zaistenie bezpečnosti našich webových stránok, sietí, systémov, priestorov a ochrana pred podvodmi.

Riadenie našich každodenných obchodných potrieb, ako je spracovanie platieb a riadenie finančného účtu, vývoj produktov, riadenie zmlúv, správa webových stránok, plnenie záväzkov, audit, podávanie správ a dodržiavanie právnych predpisov.

Použitie osobných údajov:

Vaše osobné informácie môžeme použiť na:

komunikovanie s vami,

zabezpečovanie, zlepšovanie a rozvíjanie našej činnosti,

ochranu pred podvodmi a zaistenie bezpečnosti a zaistenia,

zasielanie marketingových materiálov na vašu adresu,

poskytovanie prispôsobeného obsahu,

vykonávanie analýzy údajov.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov:

Pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom a proti iným nezákonným formám spracovania aplikujeme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia vhodne navrhnuté na ochranu osobných údajov. Prístup k osobným informáciám majú iba oprávnení príjemcovia na základe potreby ich poznania.

Príjemcovia osobných údajov a ich zdieľanie:

Osobné údaje nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami mimo spoločnosti Klinker centrum  s.r.o., okrem nižšie uvedených dôvodov:

Tretie strany: Na poskytovanie alebo vykonávanie služieb a funkcií v našom mene môžeme použiť tretie strany. Osobné informácie môžeme sprístupniť týmto tretím stranám s cieľom vykonávania uvedených služieb a funkcií. Akékoľvek spracovanie uvedených osobných údajov sa bude robiť iba podľa našich pokynov a bude kompatibilné s pôvodnými účelmi.

V súlade s platnými zákonmi: Osobné údaje týkajúce sa jednotlivcov môžeme podľa platných legislatívnych predpisov sprístupniť verejným alebo súdnym orgánom, pracovníkom a orgánom činným v trestnom konaní vrátane plnenia požiadaviek na národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva, vrátane agentúr a súdov v krajinách, v ktorých pôsobíme. Tam, kde to zákon umožňuje, môžeme uvedené údaje zverejniť tretím stranám (vrátane právneho zástupcu), pokiaľ je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak to vyžaduje presadzovanie našich práv, ochrana nášho majetku alebo práva, majetku alebo bezpečnosti iných, prípadne, podľa potreby, na podporu funkcií externého auditu, dodržiavania predpisov a riadenia podniku.

Uchovávanie dát:

Osobné identifikačné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, zvyčajne počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas doby, ktorú vyžadujú právne predpisy alebo ktorá je povolená platnými zákonmi.

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov:

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

právo na prístup k osobným údajom,

právo na opravu,

právo na výmaz („právo byť zabudnutý“),

právo na obmedzenie spracovania údajov,

právo namietať proti spracovaniu,

právo na prenos údajov,

právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov na úrade na dohľad,

právo odobrať súhlas.

Súhlas a odobratie súhlasu: poskytnutím osobných informácií potvrdzujete, že rozumiete zberu, spracovaniu a používaniu informácií uvedeným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a že s nimi súhlasíte. V prípade, že svoj súhlas so spracovávaním odvoláte, spoločnosť Klinker centrum s.r.o. si vyhradzuje právo ďalej spracovávať a používať vaše osobné údaje v rozsahu požadovanom alebo prípustnom zo zákona, napr. na účely spracovania alebo zrušenia vašej registrácie alebo nastavenia prekrývania cookies s cieľom rešpektovať vaše cookies nastavenia.​​

Katalóg Klinker 2022/23

Ceny jednotlivých artiklov nájdete v sortimente v detailoch každého artiklu. Samozrejme, že si taktiež môžete stiahnuť a vytlačiť aj náš ponukový katalóg na rok 2022/23. Na internetovej stránke nájdete viac artiklov, ktoré sú na objednávku a nie sú obsahom katalógu.

Cenník Klinker 2022/23

Cenník obsahuje len názov sortimentu a jeho cenu. Ak potrebujete k cenám náhľad je potrebné aby ste si stiahli aj katalóg, kde je vyobrazený kompletná ponuka Klinker.