Podmienky predaja

Prosím, pred samotným nákupom si vo vlastnom záujme pozorne prečítajte všeobecné záväzné podmienky predaja a dodania tovaru od spoločnosti Klinker Centrum s.r.o.

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky firmy Klinker centrum s.r.o.

1. Všeobecná časť

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky firmy Klinker centrum s.r.o. ( ďalej len VODP) platia pre všetky dodávky uskutočňované firmou Klinker centrum s.r.o. ( ďalej len Predávajúci). Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv alebo fakturačných dokladov a odchýlky od VODP vyžadujú vždy samostatnú písomnú dohodu. VODP platia pre všetok tovar dodávaný firmou Klinker centrum s.r.o.. Tieto VODP sú zverejnené na www.klinker.sk a sú voľne prístupné.

2. Ponuky a objednávky

Ponuky predložené predávajúcim v ústnej alebo písomnej forme sú nezáväzné a nezaväzujúce Predávajúceho k dodaniu tovaru uvedeného v týchto ponukách. Objednávka alebo platba uskutočnená Kupujúcim tovaru potvrdzuje prijatie týchto VODP. Objednávky predložené Predávajúcemu v súvislosti s ponukou nie sú záväzne pre Predávajúceho, pokiaľ mu nebudú písomne potvrdené. Objednávky musia byť vždy uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené Predávajúcim. Za chybné údaje uvedené Kupujúcim v objednávke nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Na jednotlivé zakázky je nutné z dôvodu možných farebných alebo rozmerových odchyliek objednávať celé množstvo tovaru naraz. V prípade doobjednania sú tieto farebné odchýlky prípustné.

3. Informácie o tovare

Všetky technické informácie, technické výkresy, popisy a ďalej informácie o hmotnosti a rozmeroch alebo počtoch tovaru v baleniach sú prevzaté od výrobcu a majú iba informatívny charakter. Nie sú preto považované za záväzné a Predávajúci nezodpovedá za chyby alebo zmeny v týchto informáciách. Sortiment tovaru je uvádzaný v prospektoch a iných propagačných materiáloch Predávajúceho. Vzhľadom k inovácii tovaru môže byť sortiment a jeho ceny menené bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny nie je možné obsiahnuť v tlačených materiáloch. Vzhľadom k tomu, že tehly klinker a lícové tehly sú vyrábané v prírodných, ľahko premenlivých íľov, môže tiež dochádzať k rozmerovým, povrchovým a farebným odlišnostiam v jednotlivých dodávkach alebo oproti vyobrazení v katalógu alebo na www stránkach. Pri použití tovaru Predávajúceho je nutné celé množstvo na stavbe pripraviť predom a odoberať z viacerých paliet (minimálne z troch) alebo z viacerých balení ( minimálne z troch napr. kartónov)

4. Ceny

Ceny sú uvedené v aktuálnom cenníku Predávajúceho. Predajné podmienky, ceny a zľavy sa môžu meniť v závislosti na zmenách od cien výrobcu tovaru, kurzových, daňových alebo prepravných zmenách. Tieto zmeny sa neoznamujú. Zmeny sa netýkajú objednávok, ktoré boli Predávajúcemu potvrdene pred uskutočnením týchto zmien.

5. Platobné podmienky

Ak nebude dohodnuté inak, platby sú uskutočňované bankovým prevodom na účet Predávajúceho a to vždy pred dodaním tovaru alebo v hotovosti pri dodaní tovaru. Pri záväznej objednávke zaplatí kupujúci obykle zálohu 50% hodnoty tovaru. Pokiaľ je zmluvne dohodnutý iný spôsob platenia ako predom, má v prípade predĺženia úhrady Predávajúci povinnosť účtovať sadzbu úroku vo výške 0,05% z dlžnej čiasty za každý deň omeškania. Tieto úroky sa neodpúšťajú a sú vymáhateľné štandardnými spôsobmi. Pokiaľ Kupujúci dodávku tovaru neodoberie tovar od Predávajúceho v lehote do 14 dní po jeho písomnom vyzvaní, má Predávajúci právo tovar postúpiť k ďalšiemu predaju. Odoberanie časti dodávky pri neuhradení celej zakázky nie je možné.

6. Dodávky – doprava tovaru

Miestom dodania tovaru je EXW sklad Predávajúceho. Predávajúci zaisťuje na žiadosť Kupujúceho dopravu tovaru na predom stanovených podmienok. Predávajúci objednáva dopravu u prepravcu a neručí za termín dodania tovaru a po opustení skladu Predávajúceho neručí za poškodený tovar. Predávajúci nenesie žiadnu spoluúčasť na náhrade škôd vzniknutých z dôvodov nedodržania prepravných termínov zo strany dopravcu. Prepravca preberá tovar vždy podpisom. Ak odmietne Kupujúci dodávku prevziať, má Predávajúci právo objednávku zrušiť, alebo skladovať tovar na účet a nebezpečenstvo Kupujúceho. Skladanie tovaru z vozidiel prepravcu zaisťuje vždy Kupujúci okrem použitia vozidla s hydraulickou rukou. Skladanie hydraulickou rukou je platená služba a musí byť Kupujúcim objednaná a Predávajúcim potvrdená. Tovar je možné zasielať na dobierku prepravnou službou, kde prepravné náklady hradí kupujúci.

7. Balenie

Tovar je dodávaný spravidla na paletách, v prípade obkladových pásikov v jednoduchých prepravných kartónoch alebo na paletách, preložené polystyrénom. Rozhodujúce údaje o množstvách sú uvedené na dodacích listoch. Pokiaľ sú palety vratné, je to výslovne uvedené na daňovom doklade. V tomto prípade je povinnosť Predávajúceho v mieste EXW sklad Predávajúceho tieto palety odkúpiť od Kupujúceho späť, avšak len v lehote 3 mesiacov od dátumu predaja. Pri vrátení paliet bude na ich hodnotu vystavených dobropis.

8. Zodpovednosť za vady a reklamácie

Na dodávaný tovar poskytuje Predávajúci záruky na fyzikálne a funkčné vlastnosti podľa jednotlivých druhov tovarov. Záruky sú poskytované podľa platných noriem SR. Záruka na vznik výkvetov platí po dobu pred zamurovaním tehiel ( nalepením obkladových pásikov), v žiadnom prípade sa záruky nevzťahujú na vznik výkvetov po vymurovaní alebo nalepení ( možnosť nedodržania správneho pracovného postupu). Výkvety musí Kupujúci reklamovať ihneď po ich zistení a to pred samotným murovaním alebo lepením obkladových pásikov. Vzhľadom k prírodnému pôvodu tovaru sa záruka u tehiel a obkladových pásikov nevzťahuje:

 • Na farebné rozdiely lícových tehiel a pásikov, toto platí tiež pre jednofarebné druhy
 • na drobné jednotlivé výkvety po vymurovaní
 • u razených tehiel sa vzhľadom k použitej technológii môže vytvárať drobný cicvár
 • u razených tehiel na rozmerové, tvarové či povrchové nepresnosti, presný tvar sa nevyžaduje
 • na ľahko odrené miesta a trhlinky vzniknuté technológiou výroby, prípadne manipuláciou, ktoré znižujú úžitkovú hodnotu tehiel alebo obkladových pásikov
 • na rozmerové nepresnosti v toleranciách platnej normy
 • na farebné odchýlky oproti vyobrazeniu v katalógu alebo na www stránkach
 • na farebné odchýlky tovaru dodávaného v rôznych časových obdobiach
 • na farebné rozdiely tovaru dodávaného v rôznych časových obdobiach
 • na farebné rozdiely tovaru použitého na jednotlivých stavbách z rovnakého typu tehiel alebo obkladových pásikov
 • u maltových a špárovacíh zmesí je možné reklamovať farebnú rozdielnosť len u suchej nepoužitej zmesi. Po vymurovaní a vyšpárovaní nie je možné farebné rozdiely reklamovať.

U keramických parapetných dosiek a striešok môžu engoby vykazovať farebné rozdiely Pre uplatnenie nároku z titulu závad tovaru, vrátane nároku na poskytnutie záruky platia nasledovné podmienky:

 • Zjavné vady dodaného množstva a akosti je kupujúci povinný reklamovať ihneď po prevzatí na sklade Predávajúceho alebo u prepravcu a vyznačiť ich na dodacom liste. Tento je Kupujúci povinný zaslať na adresu Predávajúceho
 • Skryté vady musí byť reklamované ihneď po ich zistení
 • Všetky reklamácie je kupujúci povinný uplatňovať písomne s priloženou kópiou dodacieho listu
 • Reklamácie môže uplatňovať iba Kupujúci uvedený na daňovom doklade Predávajúci odstráni vady po dohode s Kupujúcim, prípadne podľa svojho uváženia, buď výmenou reklamovaného tovaru či jeho časti, alebo primeranou zľavou z ceny.

Týmto plnením sa považujú všetky nároky Kupujúceho za splnené. Predávajúci nezodpovedá za nepriamu alebo následnú škodu, stratu tržieb ani ušlý zisk. Zodpovednosť Predávajúceho pri reklamácii voči Kupujúcemu za žiadnych okolností neprekročí faktúrovanú hodnotu tovaru, ktorý je predmetom prípadnej oprávnenej a uznanej reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady a škody vzniknuté nesprávnym skladovaním tovaru či používaním tovaru, vplyvom počasia a živelných pohrom alebo nedodržaním technologických postupov pri montáži. Predávajúci ma kedykoľvek právo pred uznaním reklamácie pozrieť si reklamovaný tovar, preto je Kupujúci povinný uložiť vadné výroby oddelene až do úplného vyriešenia reklamácie. Záruka na mrazuvzdornosť tehiel je poskytovaná za predpokladu, že je zaistené správne konštrukčné riešenie celej stavby, obzvlášť izolácie, vetracích medzier, dilatačnej špáry, malty, kotvenia, zamedzenia zatekania vody atď.

9. Vrátenie tovaru

Tovar dodávaný spoločnosťou Klinker centrum s.r.o. nie je spotrebným tovarom a je Kupujúcemu dodávané na zákazku. Pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnú na vrátení tovaru ( neplatí v prípade uznanej reklamácie), bude na hodnotu vráteného tovaru vystavený dobropis. Z faktúrovanej hodnoty tovaru bude odrátané 30% pokiaľ sa nedohodnú inak. Tovar je možné vrátiť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom bol zakúpený a to v neporušených, čistých a kompletných obaloch tak, aby bolo možné tovar ďalej ponúknuť k predaju. Dopravu vráteného tovaru na sklad EXW Predávajúceho zaisťuje a plne hradí Kupujúci.

10. Vyššia moc

Predávajúci nezodpovedá za nesplnenie povinností u uzatvorených kúpnych zmlúv a potvrdených objednávok podľa týchto VODP, pokiaľ sa tak stane z dôvodov nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolností, ktorým nemohol Predávajúci zabrániť. Medzi tieto okolnosti patria extrémne prírodne javy, prekážky vyplývajúce z politickej situácie ( napr. stávka) alebo technologické a kapacitné možnosti jednotlivých výrobcov tovaru.

11. Doklady k tovaru

Kupujúci vždy obdrží od Predávajúceho tieto doklady: daňový doklad ( faktúra alebo pokladničný doklad) s vyúčtovaním jednotlivých položiek a DPH a dodací list. Ďalej môže Kupujúci na vyžiadanie obdržať: potvrdenie objednávky, materiálový a cenový rozpočet, zálohový list. Na týchto internetových stránkach spoločnosti Klinker centrum s.r.o. je voľne k dispozícii Prehlásenie o zhode, prípadne Certifikát k dodávanému materiálu, technické listy k tovaru a rôzne technologické návody a doporučenia.

12. Všeobecné ustanovenia

Tieto VODP sa považujú za Všeobecné obchodné podmienky dodávok dodávaných firmou Klinker centrum s.r.o. Predávajúci si vyhraďuje právo na obstaranie fotodokumentácie a jej neadresnej publikácie z prebiehajúcej alebo dokončenej stavby, na ktorú bol tovar dodaný spoločnosťou Klinker centrum s.r.o. V prípade, že Kupujúci postupuje tovar k ďalšiemu predaju, zaväzuje sa túto informáciu postúpiť ďalšiemu Kupujúcemu.

Katalóg Klinker 2022/23

Ceny jednotlivých artiklov nájdete v sortimente v detailoch každého artiklu. Samozrejme, že si taktiež môžete stiahnuť a vytlačiť aj náš ponukový katalóg na rok 2022/23. Na internetovej stránke nájdete viac artiklov, ktoré sú na objednávku a nie sú obsahom katalógu.

Cenník Klinker 2022/23

Cenník obsahuje len názov sortimentu a jeho cenu. Ak potrebujete k cenám náhľad je potrebné aby ste si stiahli aj katalóg, kde je vyobrazený kompletná ponuka Klinker.